Vedlikehold

Styret – med generalforsamlingens godkjenning og i samråd med vaktmester/eksterne firma – legger planene for vedlikeholdet av bygget. Å holde bygningsmassen i hevd er styrets ansvar.

Bygget følges opp daglig av vaktmester.

Korridorer og fellesarealer males med jevne mellomrom.

I tillegg er det etablert et vedlikeholdsfond. Vedlikeholdsfondet er tenkt som en reserve for store utbedringer, for eksempel heis og tak. Faste årlige avsetninger gir borettslaget forutsigbarhet og en ryddig økonomi. Fondet skal være upåvirket av driftsmessig vedlikehold. Se nærmere om vedlikeholdsfondet nedenfor.

En vedlikeholdsplan vedtas som en fast post på generalforsamlingen. Dermed får alle eiere en stemme i byggets vedlikehold. Planen inneholder planer for vedlikehold på heis, fjernvarmeanlegg, tak, ventilasjonsanlegget, ev. skader/utbedringer på vegger og dører i fellesareal, maling inngangsparti og korridorer, service og kontroll på brannalarmanlegg og nødlys, teknisk rom og skadedyrskontroll.

Det er også laget et raskt oppslagsverk for feil og mangler som kan inntreffe når du bor hos oss. Det er tilgjengelig i en norsk og en engelsk utgave.

Norsk utgave av «Hva gjør jeg når?»

Engelsk utgave av «What do I do when»?

Vedlikeholdsansvar i leilighetene

Det er andelseier som står ansvarlig for å holde sin bruksenhet og tilleggsdel(er) i forsvarlig stand, jfr. burettslagslovas § 5-12 – 5-18.

Andelseier skal for egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen bolig og i ytre rom som tilhører boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt at avløp holdes åpne.

Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen vedlikeholdes av borettslaget. Alle ledninger og innretninger eier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av andelseier. Borettslagets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og feil i ledningsnett.

Skader som skyldes manglende vedlikehold dekkes normalt ikke av forsikringen.

Vi minner om behovet for å vedlikeholde sluk på terrasser. Disse skal til enhver tid sørges for å holdes fri for rask/løv/snø og is. Dersom dette ikke gjøres kan man risikere at vann trenger inn i boligen. Skader forbundet med dette dekkes ikke av blokkas forsikring.

I tillegg er det svært viktig at man påser at boligen er tilstrekkelig oppvarmet til enhver tid, spesielt ved lengre fravær. Dette for å sørge for at rør ikke fryser/sprekker. På ovnen er det et symbol med stjerne, stiller du ovnen her unngår du at det fryser.

Nærmere om vedlikeholdsfond

I 2007 etablerte BL Blokka Mi et vedlikeholdsfond. Fondet er tenkt som en reserve for store bygningsmessige utbedringer, for eksempel heis, tak og fellesområder. Fondet skal være upåvirket av driftsmessig vedlikehold. Vedlikeholdsfondet utregnes og innbetales etter areal. Areal samsvarer i større grad med den faktiske verdien leiligheten har i huset. Dermed får vi en mer korrekt sammenheng mellom leilighetsverdi og bidrag til vedlikeholdsfondet. Samlet avsetning er kr. 50 000 pr. år. Pr. 31.12.2016 er det avsatt kr.  400 000,- til vedlikehold. Vedlikeholdsfondet er ennå ikke benyttet.