Styret, generalforsamlingen og Velforeningen Elvehavn Brygge

Styringen av Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge

Borettslaget ledes av generalforsamlingen og driftes av styret. Generalforsamlingen er borettslagets høyeste myndighet. Styret representerer borettslaget eiere mellom generalforsamlingene.

Formålet med styrets arbeid er i henhold til burettslagslova å lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan treffe enhver beslutninger som ikke i lov eller vedtekter er lagt til andre organer. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer og gir instruks for disse, fastsetter deres lønn og fører tilsyn med at de oppfører sine plikter.

Burettslagslova og blokkas vedtekter legger rammene for generalforsamlingsmøtet og styrets arbeid og ansvar. Alle andelseiere har rett til å delta i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Styrets årsberetning og regnskap er faste poster, likeså valg til styret og årlig vedlikeholdsprogram. I tillegg vil budsjettet tas opp. Styret har ansvaret mellom generalforsamlingen til å drifte blokka.

Alle andelseiere har rett til å delta i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Styrets årsberetning og regnskap er faste poster, likeså valg til styret og årlig vedlikeholdsprogram. I tillegg vil budsjettet tas opp.

Styret

Når man blir valgt inn i et styre, blir man tiltrodd oppgaver og ansvar. Som oftest er det helt vanlige mennesker med en rekke ulike yrkesbakgrunner som bruker fritiden sin på styrearbeid.

Borettslagets styre velges av generalforsamlingen (burettslagslova kap. 8). Styret fatter beslutninger om og har  ansvaret for den daglige driften av borettslaget og forvalter eiendommen av borettslaget eier. Styret kan treffe beslutninger i alle saker der det ikke er bestemt i lov eller borettslagets egne vedtekter at andre, f.eks. generalforsamlingen, skal treffe vedtak. F.eks. må bomiljøtiltak som koster mer enn fem prosent av den årlige leiesummen, vedtas av generalforsamlingen. Det samme gjelder vedtak om vesentlige endringer av tomt eller bebyggelse, f.eks. påbygg, garasjeanlegg, vindusutskiftning og bygging av verandaer i borettslaget. Styret kan også sette i gang vedlikeholdsarbeider uten vedtak i generalforsamlingen. Styret har også ansvaret for at innbetalingene av felleskostnader dekker alle utgifter til blokka. Borettslaget skal etter vedtektene ha 5 styremedlemmer.

Styresammensetning per 30.03.2024:

Rolle Navn Telefonnummer E-post
Leder, informasjon
og parkering
Mads Hagerup-Lyngvær 452 11 540 styret@blokkami.no
Nestleder Hildegunn Eikefjord Kløvning 480 22 934 hildegunn889@hotmail.com
Økonomiansvarlig Mathias Malones 993 64 430 mathias.malones@hotmail.com
Husansvarlig Samra Krilic 920 46 965 samrakrilic@yahoo.no
Husansvarlig Nasim Dadgostar 452 58 052 nasimsalabim@icloud.com


Generalforsamlingen

I borettslaget er generalforsamlingen øverste bestemmende myndighet (burettslagslova kap. 7). Generalforsamlingen består av samtlige andelseiere. Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av juni måned, og møtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet. Det skal sendes ut varsel om avholdelse av generalforsamling før innkallelse sendes ut. Varselet skal inneholde tidspunkt for avholdelse av møtet, oppfordring om å sende inn saker til behandling og en frist for innsendelse av saker til behandling. Andelseier kan møte med fullmektig. Det er kun en fullmakt pr. person.

Vedtak fattes med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer, oppløsning, større bomiljøtiltak eller vesentlige endringer av tomt eller bebyggelse kreves 2/3 flertall.

Fra lov om burettslag § 7-4:

(1) Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.

Dersom en tiendedel av stemmene (og minst to eiere) krever at et ekstraordinær generalforsamling skal finne sted, er styret pliktig til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innkalling skjer etter § 7-5:

Ekstraordinær generalforsamling skal haldast når styret finn det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseigarar som til saman har minst ein tiandedel av røystene, krev det og samtidig seier kva saker dei ønskjer skal takast opp.

Burettslagslova er tilgjengelig på Lovdata.

Styret gir ut jevnlige informasjonsbrev om det å bo og eie leilighet i borettslaget. En elektronisk utgave sendes alle som ønsker elektronisk kommunikasjon. I tillegg er det laget noen dokumenter rundt det viktigste å kjenne til i blokka (et informasjonsark og informasjonsperm), en side om hendelser som kan inntreffe (hva gjør jeg når) og HMS.

Andre dokumenter: Vedtekter og husets ordensregler, søknad om utleie (bruksoverlating) og brannvern.

Velforeningen Elvehavn Brygge (VEB)

BL Blokka Mi er medlem av Velforeningen Elvehavn Brygge (VEB). VEB er en sammenslutning av- og for beboere, innenfor Dyre Halses gate, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i vårt område. Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor. VEB er derfor viktig pilar i lokaldemokratiet.

Dyre Halses gate omfatter 10 borettslag og sameier som til sammen rår over 16 blokker. Alle boligorganisasjonene i Dyre Halses gate har pliktig medlemskap til VEB med en representant utpekt av hvert styre. Medlemskapet innebærer betaling av en kontingent vedtatt på VEBs årsmøte (kalt velforeningsmøte). Etter dagens praksis mottar kun leder og nestleder honorar for styrevervene.

Velforeningens viktigste oppgaver er:

  • drift og vedlikehold av eid fellesareal i Dyre Halses gate. Grensa går rett utenfor blokkas bygg.
  • drifte garasjeanlegget gjennom å sette opp et garasjelag.
  • engasjere seg i spørsmål om bomiljø for hele området. VEB fungerer som høringsinstans og samarbeidspartner opp mot kommune og fylkeskommune.
  • engasjere seg i trafikksikkerhet i Dyre Halses gate og oppgradering og vedlikehold av garasjeanleggene.
  • ta initiativ til dugnadsarbeid for å holde det rent og pent i nærmiljøet. Arrangerer en vårdugnad i mai og en høstdugnad i august/september. Dugnaden er en felles innsats for å ta vare på fellesarealene.
  • innhente og koordinere tilbud på tjenester som er nyttige for flere, typisk vaktmester og kommunikasjon.