Ordensregler

Ordensreglene for BL Blokka Mi kan lastes ned i PDF-format. Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslagets arealer.

Hver enkelt eier er ansvarlig for egne husstandsmedlemmer og for at besøkende og leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

Styret tar tak i alle former for ureglementert adferd i strid med ordensreglementet og som påvirker naboene. Hvis styret finner å ilegge en skriftlig advarsel, vil eier og beboer få rett til å uttale seg før den endelige avgjørelsen tas. Ved brudd på ordensreglene kan styret kreve at den som leier ut sin leilighet sier opp leieforholdet.

Vi bemerker her nattero kl 23 og regler for røyking og husdyrhold. Ordensregler gjelder hele døgnet alle dager. Søndag er også for mange en arbeidsdag.