Felleslån

Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge er et såkalt lavinnskuddsborettslag fra 2007.

Den gang var det tillatt med 20 prosent innskudd, og resten i felleslån. Modellen ble forbudt 1. januar 2011. Med de nye reglene vil det maksimalt være 75 prosent fellesgjeld når et nytt borettslag blir stiftet

Med 80 prosent lånefinansiering, er det særlig viktig å ha god økonomistyring.

Borettslaget hadde pr. august 2016 et samlet lån på kr. 60 563 780,-. Opprinnelig lånebelastning utgjorde kr. 62 960 000,-. Det var pr. 1. september 2016 nedbetalt kr. 2 423 220,- siden blokka ble innflyttet i 2007.

Ekstraordinær generalforsamling 1. september 2016 vedtok en refinansiering av blokkas lån til ett serielån med 30 års løpetid. Forslaget ble enstemmig vedtatt som en ny låneordning med følgende ordlyd: «Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge refinansierer sine lån. Blokkas tre – 3 – lån omgjøres til to – 2 – lån. Lån 11644 og 11645 slås sammen og omgjøres til ett – 1 – serielån med 30 års nedbetalingstid med avdrag fra første dag. Låneordningen trer i kraft 01.01.2017. Garasjelånet forblir uendret.»

Lån nummer 11646 (garasjelånet) har en flat fordeling så det står alene.

Fra 1. januar 2017 har dermed BL Blokka Mi avdragsbetaling på hele låneporteføljen. Etter dagens nedbetalingsavtale er lånet beregnet innfridd i 30. desember 2046.

Dagens lånestruktur er knyttet tett opp mot renten på NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate). NIBOR er renter bankene tar når de låner mellom hverandre. Vår rente vil være NIBOR med 3 måneders referanserente + bankens margin. Både NIBOR og bankens margin varierer.

Styret fører en tett økonomisk dialog med vår långiver DNB, og forvalter, TOBB.

Borettslaget vedtok også på samme ekstraordinære generalforsamling å ikke innføre IN-ordningen.

Økonomisk status og kommentar til budsjett for 2019.

Budsjettet for 2019 er sett i sammenheng med Blokka Mi sine disponible midler, som er kroner 2 318 960 per 31.10. Forutsetningene som vi har lagt til grunn for budsjettet er våre forventede og kjente utgifter og inntekter.

Vi har for det kommende budsjettår budsjettert med en reduksjon i felleskostnader driftsdel med 3,01%. Årsaken er at det opprettes et eget vedlikeholdsfond for fremtidig vedlikehold på kroner 50 000, som vil bli fordelt på brøk på felleskostnaden.

Etter å ha gjennomført flere større vedlikeholdsarbeid i 2018, har vi budsjetter med en investering i elektrisk infrastruktur til 3 garasjeplasser og LED i fellesarealet ved hovedinngangen for 2019. Totalt er det budsjettert med kroner 70 000 til dette.

Etter Blokka Mi endret lånestruktur i 1. januar 2016, som førte til en mye brattere nedbetalingsplan, har vi redusert vår fellesgjeld (ekskludert garasjelån) fra kroner 57 495 385 til kroner 53 662 359 ved utgangen av 2018, som tilsvarer en reduksjon på i overkant av 3 800 000 kroner.

Vi har for 2019 budsjettert med en økning i felleskostnader kapitaldel på 1,5%. Styret følger nøye med utviklingen for rentebanen og vil ta løpende vurderinger om justeringer av felleskostnader kapitaldel slik at disse samsvare med Blokka Mi sine rente og avdrag kostnader.

Norges Bank anslo i juni 2018 at styringsrenten vil heves med 0,25 prosentpoeng i mars og september neste år, og ytterligere to ganger i 2020. I DNB Markets sin rapport fra 30. august 2018 om økonomiske utsikter for de kommende årene, mener de at en slik rentebane vil være sannsynlig, men de har lagt til grunn et omslag i norsk økonomi i 2021, som vi gi grunnlag for å snu pengepolitikken og sette renten ned igjen. Vi har budsjettert med at vi fortsetter med full nedbetaling av fellesgjeld, og dermed fortsette arbeidet med å styrke blokkas økonomiske soliditet.

Forutsatt at kommende budsjettår blir som budsjettert, vil Blokka Mi det kommende budsjettåret få en reduksjon i disponible midler på kroner 58 040. Styret anser dette som forsvarlig og har sett dette i sammenheng med våre totale disponible midler.