Felleslån

Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge er et såkalt lavinnskuddsborettslag fra 2007.

Den gang var det tillatt med 20 prosent innskudd, og resten i felleslån. Modellen ble forbudt 1. januar 2011. Med de nye reglene vil det maksimalt være 75 prosent fellesgjeld når et nytt borettslag blir stiftet

Med 80 prosent lånefinansiering, er det særlig viktig å ha god økonomistyring.

Borettslaget hadde pr. august 2016 et samlet lån på kr. 60 563 780,-. Opprinnelig lånebelastning utgjorde kr. 62 960 000,-. Det var pr. 1. september 2016 nedbetalt kr. 2 423 220,- siden blokka ble innflyttet i 2007.

Ekstraordinær generalforsamling 1. september 2016 vedtok en refinansiering av blokkas lån til ett serielån med 30 års løpetid. Forslaget ble enstemmig vedtatt som en ny låneordning med følgende ordlyd: «Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge refinansierer sine lån. Blokkas tre – 3 – lån omgjøres til to – 2 – lån. Lån 11644 og 11645 slås sammen og omgjøres til ett – 1 – serielån med 30 års nedbetalingstid med avdrag fra første dag. Låneordningen trer i kraft 01.01.2017. Garasjelånet forblir uendret.»

Lån nummer 11646 (garasjelånet) har en flat fordeling så det står alene.

Fra 1. januar 2017 har dermed BL Blokka Mi avdragsbetaling på hele låneporteføljen. Etter dagens nedbetalingsavtale er lånet beregnet innfridd i 30. desember 2046.

Dagens lånestruktur er knyttet tett opp mot renten på NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate). NIBOR er renter bankene tar når de låner mellom hverandre. Vår rente vil være NIBOR med 3 måneders referanserente + bankens margin. Både NIBOR og bankens margin varierer.

Styret fører en tett økonomisk dialog med vår långiver DNB, og forvalter, TOBB.

Borettslaget vedtok også på samme ekstraordinære generalforsamling å ikke innføre IN-ordningen.

Økonomisk status og kommentar til budsjett for 2021.

Inntekter:  

BL Blokka Mi har redusert felleskostnader kapitaldel fra kr. 3 235 000 i 2020 til kr. 2 650 000 i 2021. Dette forutsetter estimert rente på 1,20 %. Dette vil da dekke både avdrag (kr. 2 038 0000) og renter (kr. 632 300).

Felleskostnader kapitaldel økes med 1 % fra 2020 til 2021, altså fra kr. 985 000 til kr. 994 850.

Vedlikeholdsfond økes med 100 % fra kr. 50 000 til kr. 100 000. Økningen skyldes økt behov for vedlikehold fremover. Vi baserer dette på blant annet vedlikeholdsplan for Blokka Mi som Din vaktmester har utarbeidet.

Tillegg Kabel-TV/internett – økes med kr. 14 pr enhet pr mnd. Altså øking fra kr. 199 000 kr til kr. 205 914.

Oppsummert vil dette redusere Blokka MI sine inntekter med kr. 518 236 årlig. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på kr. 12 338 (518236/42) i felleskostnader for beboerne i Blokka Mi (vil variere noe ift. andelsbrøk). Så det blir «billigere» å bo i Blokka Mi i 2021.

Kostnader:

På kostnadssiden er rentekostnadene tilpasset estimert rente på 1,20 %. Til periodisk vedlikehold er det avsatt kr. 250 000 i 2021. Dette skal gå til vedlikehold av blant annet trappehus (estimert kr. 30 000), bytte til led-lys i kjeller (estimert kr. 45 000). Undersøkelse og utbedring av ventilasjonsanlegget vil være den største kostnaden, her behøves ytterligere undersøkelser for å kunne vite hvilke utbedringer som må gjøres og til hvilken pris.

Budsjett 2021 sendes alle andelseiere på epost. I tillegg mottar eiere registrert med adresse utenfor BL varsel i ordinær post fra vår forvalter, TOBB.