Økonomi – budsjett 2022

Økonomisk status og styrets kommentar til budsjett for 2022.

Økonomisk status og kommentar til budsjett for 2022.

Budsjettet for 2022 er sett i sammenheng med Blokka Mi sine disponible midler, som er kroner ​3 089 630 per 30.11.2021.

Disponible midler er de økonomiske midlene borettslaget har til rådighet for å finansiere løpende utgifter. Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Forutsetningene som vi har lagt til grunn for budsjettet for 2022 er våre forventede og kjente utgifter og inntekter. Det er ikke budsjettert med verken vesentlig vedlikehold eller oppgraderinger i Blokka Mi for 2022.

Styret har for det kommende budsjettår budsjettert med en økning i felleskostnader driftsdel med 3 %. Årsaken til denne økningen skyldes økte kostnader til våre leverandører og samtidig som styret forventer økte strømkostnader.

Vi har også budsjettert med en økning i felleskostnader kapitaldel på 3,3 %. Styret forventer en økte rentekostnader og har i budsjettet for det kommende budsjettåret estimert en snittrente på 1,45 %. Styret følger nøye med utviklingen for rentebanen og vil ta løpende vurderinger om justeringer av felleskostnader kapitaldel slik at disse samsvare med Blokka Mi sine rente og avdrag kostnader.

Forutsatt at kommende budsjettår blir som budsjettert, vil Blokka Mi det kommende budsjettåret få en reduksjon i disponible midler på kroner 5 287. Styret anser dette som forsvarlig og har sett dette i sammenheng med våre totale disponible midler.