Økonomi – budsjett 2023

Økonomisk status og styrets kommentar til budsjett for 2023.

Økonomisk status og kommentar til budsjett for 2023.Budsjettet for 2023 er sett i sammenheng med Blokka Mi sine disponible midler, som er kr. ​2 844 817 pr. 29.11.2021. Disponible midler er de økonomiske midlene borettslaget har til rådighet for å finansiere løpende utgifter. Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Forutsetningene som vi har lagt til grunn for budsjettet for 2023 er våre forventede og kjente utgifter og inntekter. For 2023 er det planlagt et større vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Det er satt av kr. 200 000 til dette periodiske vedlikeholdet.

Prisene har som alle har merket steget mye det siste året. Dette gjelder også for Blokka Mi sine faste og variable kostnader. Derfor har vi for det kommende budsjettår budsjettert med en økning i felleskostnader driftsdel med 8 % og årsaken til denne økningen skyldes økte kostnader til våre leverandører.

Vi har også budsjettert med en økning i felleskostnader kapitaldel på 15,9 %. Årsaken til denne økningen er at rentekostnadene på våre felleslån har økt kraftig og forventingen er ytterligere rentehevninger gjennom 2023. Til sammenligning budsjetterte styret med en snittrente på 1,45% for 2022. For 2023 har vi budsjettert med en snittrente 3,66% – det er rentesatsen vi betaler på våre lån per 29.11.2022. En renteøkning på 2% utgjør en stor sum på våre lån på til sammen kr. 48 631 799kr pr. 29.11.2022.

Styret har valgt å ikke øke felleskostnader kapitaldel tilsvarende hele økningen i våre rentekostnader. Differanse utgjør kr. 565 947.

Forutsatt at kommende budsjettår blir som budsjettert, vil vi derfor i det kommende budsjettåret få en reduksjon i disponible midler på kroner kr. 514 866.

Som et tiltak for å unngå en kraftig reduksjon i våre disponible midler vil styret gå i forhandlinger med vår bankforbindelse om å endre nedbetalingstid på våre lån. Det vil redusere avdragene som betales hvert år. Pr. 2022 betaler Blokka Mi kr. 2 025 186 i avdrag per år. Styret vil oppdatere andelseierne dersom/når ny avtale med banken er inngått.

Styret anser budsjett sett i sammenheng med planlagte tiltak som forsvarlig og har sett dette i sammenheng med våre totale disponible midler.


Ny bankavtale 01.01.2023 – styrets uttalelse 20.12.2022

I økonomisk status og kommentar til budsjett for 2023 kommuniserte styret at som tiltak for å unngå en kraftig reduksjon i våre disponible midler ville gå i forhandlinger med vår bankforbindelse om å endre nedbetalingstiden og at vi ville oppdatere andelseierne når ny avtale var inngått. I henhold til budsjett for 2023, budsjetterte vi med et underskudd og reduksjon i disponible midler på kr. 514 866.  

Nylig inngikk styret ny avtale med vår bankforbindelse DNB om forlengelse av løpetid og endringer i avdragsstruktur. Den nye avtalen innebærer at vi reduserer avdragene (nedbetalingen) av våre lån til kr 1 000 000 per år for hovedlånet og til kr. 120 000 per år for garasjelånet. Denne avtalen er inngått for 3 år. Per 2022 har avdragene på våre lån vært henholdsvis kr. 1 916 513 per år for hovedlånet og kr. 108 673 for garasjelånet. Totalt reduserer vi dermed våre avdrag på kr. 905 186 per år. 

Selv om det er en stor reduksjon i avdragene vi betaler, er våre finanskostnader på grunn av rentehevningene likevel estimert for 2023 til å være på kr. 3 284 115. I budsjettet for 2023 er estimert finanskostnader kr. 3 760 242. 

Forutsatt at kommende budsjettår blir som budsjettert og basert på den nye avtalen vi har inngått med DNB vil vi i det kommende budsjettåret få en reduksjon i disponible midler på kroner kr. 38 739. Styret anser oppdatert budsjett som forsvarlig og har sett dette i sammenheng med våre totale disponible midler.