Ekstraordinært årsmøte 15. desember 2022

BL Blokka Mi Elvehavn Brygge holdt ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2022.

Tema var sikringsordningen med NBBL, via TOBB Eiendomsforvaltning AS. Det sentrale spørsmålet er risikoen for andelseiere å bli ansvarlig ved naboen betalingsmislighold.

Bonitas Eiendomsforvaltning AS er en frittstående forretningsfører. Bonitas er uten tilknytning til NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund SA), noe som igjen medfører at sikringsordning ikke blir med over. Bonitas kan tilby tilsvarende ordning via en annen aktør. Dette betinger imidlertid at huseierforsikringen flyttes samtidig. Styret utreder dette og informerer om saken til ordinær generalforsamling.

Etter brl. § 5-20 har borettslaget legalpant for 2G (to ganger grunnbeløpet i folketrygden) 1G er pt. kr. 111 477 – 2G blir dermed kr. 222 954. Legalpant betyr at borettslagets krav går foran långivere som har pant i boligen.

Vedtak: Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge sier opp sikringsordningen i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (tidligere Borettslagenes sikringsfond) og forretningsførselen med TOBB Eiendomsforvaltning AS. Tegner ny forretningsføreravtale med Bonitas Eiendomsforvaltning AS fra 01.01.2023. Enstemmig vedtak.

Bonitas Eiendomsforvaltning AS blir ny forretningsfører for BL fra nyttår. Våre andelseiere mottar snarlig informasjon om betaling av felleskostnader.

Styret ønsker ny forretningsfører velkommen som en aktive medspiller og rådgiver i styringen av BL Blokka Mi Elvehavn Brygge.

BL BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE
styret


About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge